Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.dermatopik.pl/sklep 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Ebook – towar w formie pliku cyfrowego, nieutrwalony na nośniku materialnym, dostępny w formacie PDF
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Kupujący –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.dermatopik.pl/regulamin/
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.dermatopik.pl/sklep,
 3. Sprzedawca – Green Robots – Adam Chodera, ul. Kazimierza Porębskiego 15/2, 80-180 Gdańsk, NIP 8792628622, REGON 364179801.
 4. Tpay – serwis płatności elektronicznych Tpay obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, ul. św. Marcin 73/6.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Kupujący oświadcza, że zamieszkuje na terenie Polski.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług.
 9. Każdy nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Kupującego.
 10. Ebooki mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w formacie PDF.
 11. W każdej chwili Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@dermatopik.pl

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@dermatopik.pl.

§4

Składanie zamówienia

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu,
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  4. wybrać metodę płatności
  5. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Ebooków objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 7. Kupujący i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 8. Każdy dokonujący zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 9. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu przesyłane będą tylko tym Kupującym, którzy wyrazili na to zgodę.

§5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostawa Ebooków odbywa się za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 2. Jedyną dostępną w Sklepie metodą płatności jest płatność on-line za pośrednictwem Tpay.

§6

Realizacja zamówienia

 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Kupującego.
 2. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności za Ebook z góry.
 3. Zamówienie zawierające Ebook/Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Ebook, Sprzedawca w ciągu 48 godzin prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Ebooka w formie cyfrowej.
 5. W ramach składania zamówienia na zakup Ebooka, Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia na zakup produktów innych niż Ebook.
 6. Kupujący ma możliwość zamówienia kilku Ebooków, w tym kilka sztuk Ebooka o danym tytule.
 7. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata
 8. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura. Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury i oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. Postanowienia zawarte w niniejszym § 7 Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8

Reklamacje

 1. W związku ze złożeniem zamówienia na Ebooki w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
 2. Zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie,
 3. W ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Ebook, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 6. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§9

 1. Zasady korzystania z Ebooka
 2. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości e-mail wraz z linkiem do ściągnięcia Ebooka w formie cyfrowej.
 3. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący się przy danym tytule Ebooka. Po kliknięciu na przycisk „Pobierz” zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
 4. Link umożliwia pobranie materiału przez okres 14 dni, a limit pobrań wynosi 3.
 5. Plik może zostać zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci.
 6. Kupujący ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Ebook jest indywidualnie oznakowany danymi Kupującego.
 8. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,
  2. zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 9. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Ebooków jest niedozwolone.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.dermatopik.pl/polityka-prywatnosci .

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2021r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r.